درباره ما

این شرکت تامین کننده ، پس ازدریافت صلاحیت در زمینه  های شهرسازی ، مطالعات جغرافیایی وبرنامه ریزی فضایی، بازآفرینی شهری پایدار، طراحی شهری، ،مدیریت ،حفاظت ،مرمت ،احیا بناها ومحوطه های تاریخی ،  طراحی ساختمان ،نقشه برداری زمینی فعالیت می کند.

After receiving qualification, this supplier company operates in the fields of urban planning, geographical studies and spatial planning, sustainable urban regeneration, urban design, management, protection, restoration, revitalization of historical buildings and enclosures, building design, land mapping.