فعالیت های بخش تحقیقات

عمده فعالیت های بخش تحقیقات:

  1. امکان سنجی فنی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی
  2. برنامه ریزی پروژه های مختلف با کاربری های مختلف
  3. کنترل پروژه ها و مهندسی ارزش
طراحی داخلی