فعالیت های بخش شهرسازی

 عمده فعالیت های بخش شهرسازی:

  1. مطالعات تحقیق و پژوهش در مسائل شهری و منطقه ای
  2. تهیه طرح های توسعه و عمران
  3. تهیه طرح تفصیلی
  4. تهیه تفکیک
  5. مطالعات طرح تطبیق کاربری اراضی و تغییر کاربری اراضی
  6. تهیه طرح هادی
  7. سامان دهی بافت های فرسوده شهری و حاشیه نشینی
  8. تهیه طرح های زیباسازی شهری و پارک
طراحی داخلی