فعالیت های بخش معماری

عمده فعالیت های بخش معماری:

  1. طراحی معماری
  2. طراحی داخلی
  3. طراحی محوطه و فضای سبز
  4. طراحی در زمینه مرمت و نوسازی ابنیه
  5. طراحی سازه
  6. طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی
طراحی داخلی