ابتکارات و خلاقیت پرسنل

ابتکارات و خلاقیتها در طرحهای کالبدی:

  1. تدوین مبانی برنامه ریزی کالبدی در طرحهای تفصیلی برای اولین بار در طرح تفصیلی مناطق 3 و 4 شهر تبریز.
  2. عملیاتی نمودن برنامه ریزی کالبدی فرایندی و گام به گام در طرح های تفصیلی برای اولین بار در طرحهای تفصیلی شهر تبریز و بوکان.
  3. عملیاتی نمودن فرایند برنامه ریزی غیرخطی و چرخه ای در طرحهای کالبدی برای اولین بار در طرح مجموعه شهری تبریز.
  4. عملیاتی نمودن برنامه ریزی فرایندی (ارتباط نتایج و خروجیها با اهداف مطالعات) در مطالعات طرح های کالبدی با تدوین مبانی نظری و روش شناسی و ضرورت تدوین اهداف کلان و خرد.
طراحی داخلی