مقالات علمی پرسنل

مقالات علمی پرسنل

فعالیتهای علمی ـ در ارتباط با طرحهای کالبدی (شهری و ناحیه ای)

 1. نقد علمی ـ فنی شاخصهای تعیین محدوده های مجموعه شهری در ایران.
  شاخصهای تعیین محدوده مجموعه شهری یک طرح مطالعاتی بود که توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی به مرکز پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران (آقای دکتر اسفندیار خراط زبردست) واگذار شده بود. این شاخصها علیرغم اینکه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب گردیده است اما توسط اینجانب نقد و رد گردیده اند و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شده اند.
 2. نقد علمی ـ فنی شرح خدمات تیپ 19 (قرارداد همسان طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه)
  اینجانب مسایل و مشکلات اصلی در عدم تحقق پیشنهادات طرحها را به صورت مکتوب به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نموده ام.
 3. نقد علمی ـ فنی شرح خدمات اصلاح شده تیپ 19 (قرارداد همسان طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه)اینجانب نقاط قوت و ضعف شرح خدمات اصلاح شده را به صورت مکتوب به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نموده ام.
 4. نقد علمی ـ فنی شرح خدمات اصلاح شده تیپ 12 (قرارداد همسان طرحهای جامع و تفصیلی).
 5. مقایسه تطبیقی روش برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی سنتی در فرایند تهیه طرح جامع شهر تبریز.

 

مقالات علمی:

 1. مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت اول) – خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – فروردین 1380
 2. مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت دوم) – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال اول – شماره اول – تابستان 1380
 3. مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت دوم) – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال اول – شماره دوم – پاییز 1380
 4. مقاله ترافیک شهری، چالشها و چشم اندازها – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال پنجم – شماره 13-14 – تابستان و پاییز 86
 5. مقاله حاشیه نشینی و مسکن غیر رسمی – فصلنامه پژوهشی-تحلیلی حوزه ساختمانی – شماره 4 – پاییز 1392
طراحی داخلی