مهندس جاوید طلوعی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

سوابق فنی ـ حرفه ای جاوید طلوعی غازانی (کارشناس مسئول مطالعات طرحهای پژوهشی)

1ـ کارشناس همکار شرکت جهاد خانه سازی آذربایجان (سپاه) 1/5/1376 الی 1/8/1376.

2ـ کارشناس همکار شرکت خدمات مهندسی جهاد استان آذربایجان شرقی 15/1/1377 الی 31/6/1377.

3ـ کارشناس همکار مهندسین مشاور زیستا (دفتر تبریز) 1/8/1377 الی 30/10/1389.

4ـ کارشناس همکار مهندسین مشاور باغ شهر بنا، 1383 و 1389.

5ـ کارشناس همکار مهندسین مشاور فرایند توسعه سهند, 1/8/1388 الی 31/6/1389.

6ـ کارشناس همکار مهندسین مشاور شار بوم بنا 1/8/1388 تاکنون.

7ـ نماینده مشاور زیستا در کمیسیون ماده پنج شهر تبریز از مورخ 1/9/1386 الی 13/3/1388.

8ـ نماینده مشاور زیستا در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر تبریز از 1/9/1386 الی 30/10/1389.

9ـ نماینده مشاور زیستا در کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تبریز از مورخ 15/1/1387 الی 30/10/1389.

10ـ کارشناس تلفیق و عامل چهارم طرحهای تفصیلی شهر تبریز از 15/1/1385 الی 30/10/1389.

11ـ نماینده مشاور زیستا در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، زلزله و لغزش لایه های زمین استان آذربایجان شرقی تا مورخ 30/10/1389.

12ـ نماینده مشاور زیستا در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا مورخ 30/10/1389.

13ـ نماینده مشاور زیستا در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا مورخ 30/10/1389.

14ـ نماینده مشاور زیستا در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا مورخ 30/10/1389.

 

جزئیات سوابق فنی ـ حرفه ای پیوست است.

سوابق حرفه‌ای و فنی جاوید طلوعی غازانی (کارشناس مسئول مطالعات طرحهای پژوهشی)

ردیف

عنوان طرح

مشاور طرح

سمت و نوع فعالیت در ارتباط با طرح

زمان انجام طرح

1

مکانیابی مقدماتی (فاز صفر)

شهر جدید خصوصی ملک‌کیان

شرکت جهاد خانه‌سازی آذربایجان (سپاه)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1/5/1376

1/8/1376

2

طرح ساماندهی و تجمیع روستاهای پراکنده دهستانهای سهندآباد و اوجان شرقی بستان‌آباد

شرکت خدمات مهندسی جهاد استان

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

15/1/1377

31/6/1377

3

طرح ساماندهی و تجمیع روستاهای پراکنده دهستانهای دیکله، دودانگه، چهاردانگه، بخش هوراند شهرستان اهر

شرکت خدمات مهندسی جهاد استان

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

15/1/1377

31/6/1377

4

طرح توسعه و عمران (جامع)

شهرستان بوکان

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1379ـ1377

5

طرح توسعه و عمران (جامع)

شهرستان سراب

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1379ـ1377

6

طرح توسعه و عمران (جامع)

ناحیه تبریز

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1383ـ1377

7

طرح توسعه و عمران (جامع)

شهر بوکان

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1380ـ1376

8

طرح ساماندهی روستاهای پراکنده شهرستان میانه

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1379ـ1376

9

طرح مجموعه شهری تبریز

(بخش اول قسمت سوم)

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1388ـ1379

10

طرح مجموعه شهری تبریز

(بخش دوم قسمت سوم)

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی

1388ـ1383

11

طرح تفصیلی مناطق 3 و 4 تبریز

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی و ترافیک

1386ـ1376

12

طرح تفصیلی مناطق 7 و 9 شهر تبریز

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی و ترافیک

1388ـ1381

13

طرح تفصیلی شهر تبریز (عامل چهارم)

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی و ترافیک

1388ـ1381

14

طرح تفصیلی بوکان

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی و ترافیک

1384ـ1380

15

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اراک

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی ترافیک

1380ـ1378

16

امکان‌سنجی طراحی شهرک صیاد شیرازی تبریز

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی و ترافیک

1379ـ1378

 

ردیف

عنوان طرح

مشاور طرح

سمت و نوع فعالیت در ارتباط با طرح

زمان انجام طرح

17

امکان‌سنجی طراحی شهر جدید خصوصی ملک کیان

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی

کالبدی و ترافیک

1379ـ1378

18

طرح تفصیلی شهر جدید خصوصی ملک‌کیان

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی

کالبدی و ترافیک

1386

19

طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان‌بزرگ

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی

و مهندسی ترافیک

1388ـ1387

20

طراحی پارک بزرگ تبریز

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تبریز)

کارشناس برنامه‌ریزی

کالبدی و ترافیک

1388ـ1387

21

طرح تفصیلی هادیشهر

مهندسین مشاور

باغ‌ شهر بنا

کارشناس برنامه‌ریزی کالبدی

1383

22

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر میانه

مهندسین مشاور فرایند توسعه سهند

مدیریت فنی پروژه

1388

23

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر ترکمانچای

مهندسین مشاور فرایند توسعه سهند

مدیریت فنی پروژه

1388

24

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر ترک

مهندسین مشاور فرایند توسعه سهند

مدیریت فنی پروژه

1388

25

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر آقکند

مهندسین مشاور فرایند توسعه سهند

مدیریت فنی پروژه

1388

26

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر کلیبر

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس برنامه ریزی

فضایی ـ کالبدی

1388

27

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر خمارلو

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس برنامه ریزی

فضایی ـ کالبدی

1388

28

مطالعات مکانیابی اراضی موردنیاز برنامه‌های مسکن شهر آبش احمد

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس برنامه ریزی

فضایی ـ کالبدی

1388

29

مطالعات و طراحی میدان بزرگ ائل‌گلی

مهندسین مشاور

ابنیه نواندیش

مدیریت فنی مطالعات حمل و نقل ترافیک پروژه

1388

30

طرح تفصیلی و آماده‌سازی کوی نظام پزشکی تبریز

مهندسین مشاور

بافت بهستان

ارزیاب فنی مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی کالبدی

1379ـ1378

31

طراحی شهرک کارگاهی مایان

مهندسین مشاور نمودار

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1383ـ1382

32

ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

مهندسین مشاور نمودار

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1383ـ1382

33

طراحی پارک صنعتی سه‌راهی اهر

مهندسین مشاور ارک طرح

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1383ـ1382

 

ردیف

عنوان طرح

مشاور طرح

سمت و نوع فعالیت در ارتباط با طرح

زمان انجام طرح

34

طرح موضعی قراملک

مهندسین مشاور نمودار

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1386ـ1385

35

طرح تفصیلی بلوک گلستان (پاساژ)

مهندسین مشاور آراء معماران

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1386ـ1385

36

طرح تفصیلی شهر جدید سهند

مهندسین مشاور شارستان

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1386ـ1385

37

طرح بهسازی و ساماندهی مجموعه مسجد کبود و جاده ابریشم

مهندسین مشاور باوند

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1385ـ1384

38

طرح تفصیلی و فاز 1 آماده‌سازی شهرک مسکونی بروجرد

مهندسین مشاور زیستا

(دفتر تهران)

ارزیاب فنی ضوابط و مقررات طرح

1387

39

برنامه‌ریزی و طراحی شهری پادگان 21 حمزه

مهندسین مشاور عرصه

ارزیاب فنی مطالعات کالبدی و طراحی

1388

40

مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر تبریز

مهندسین مشاور تهران پادیر

ارزیاب فنی مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری

1388

41

مطالعات مسکن مهر شهر جدید سهند

کنسرسیوم بافت بهستان، شیب‌راه، یادمان بنا

ارزیاب فنی مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری

1387

42

مطالعات مسکن مهر شهر ممقان، خسروشهر

مهندسین مشاور شهرسازان آذراندیش

ارزیابی فنی مطالعات شهرسازی

1387

43

مطالعات کمربندی شمال غرب تبریز

شرکت سیماب طرح

ارزیابی فنی مسیر کمربندی شمال غرب (شهرسازی و ترافیک)

1388

44

مطالعات مکان‌یابی بازارچه صنایع دستی تبریز

مهندسین مشاور شاربوم بنا

کارشناس مطالعات کالبدی و ترافیک

1389

45

طراحی شهرک صنایع دستی تبریز

مهندسین مشاور شاربوم بنا

کارشناس مطالعات کالبدی و ترافیک

1389

46

طرح نوسازی محور گردشگری تبریز ـ اهر

مهندسین مشاور زیستا (دفتر تبریز)

کارشناس برنامه ریزی و طراحی کالبدی

1388

47

طرح تفصیلی دهکده ورزشی

مهندسین مشاور زیستا (دفتر تبریز)

کارشناس برنامه ریزی کالبدی و ترافیک

1388

48

تدوین مطالعات مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع تبریز

مهندسین مشاور زیستا (دفتر تبریز)

کارشناس برنامه ریزی کالبدی

1389

49

طرح جامع گردشگری پیام مرند

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشنا س برنامه ریزی

فضایی ـ کالبدی

1389

50

مطالعات ترافیک و حمل و نقل شهر ایلخچی

مهندسین مشاور

باغ شهر بنا

کارشناس برنامه ریزی

مهندسی ترافیک

1389

 

ردیف

عنوان طرح

مشاور طرح

سمت و نوع فعالیت در ارتباط با طرح

زمان انجام طرح

51

بازنگری مطالعات روستاهای هدف گردشگری سفیده خوان، آینالو، متعلق، اسکو، اسکانلوی سفلی

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس برنامه ریزی

فضایی ـ کالبدی

1389

52

مطالعات امکان سنجی و آمایشی و گردشگری شهرستانهای آذرشهر، اسکو، تبریز، بستان آباد و شبستر

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس کالبدی

1390

53

مطالعات طراحی پارک جنوب اتوبان شهید کسایی

مهندسین مشاور

شار بوم بنا

کارشناس کالبدی

1390

54

مطالعات مرحله دوم طرح جامع شهرهای ویس و ملاثانی

مهندسین مشاور

پرتو خط سوم

کارشناس کالبدی

1390

55

مطالعات طرح تفصیلی شهرک

امام حسن مراغه

مهندسین مشاور

باغ شهر بنا

کارشناس کالبدی و طراحی

1390

56

مطالعات طرح تفصیلی شهرک صنعتی مدنی جنوب تبریز

نقش و سیمای شارستان

کارشناس کالبدی و طراحی

1390

 

طراحی داخلی