کادر فنی شرکت

کارشناسان و گروه های تخصصی

گروه شهرسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ملاحظات

1

حمید عبدی آقاجری

کارشناس معماری و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

2

جاوید طلوعی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

3

منوچهر زرنشانی اصل

کارشناس عمران

کارشناسی ارشد رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

4

افسانه رحیمی

کارشناس علوم اجتماعی و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

5

افشین نادری اصل

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

6

هستی ابراهیم پور

کارشناس عمران

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

7

مهناز توکلی

کارشناس کشاورزی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

8

سامان نژادیان

کارشناس شهرسازی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

9

محمد علی خلیجی اسکویی

کارشناس شهرسازی

کارشناس ارشد شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای

 

10

ساریه محمد بیگی

کارشناس عمران

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

11

سارا گلچین

کارشناس معماری

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

12

اکرم عبدی

کارشناس شهرسازی

 

 

گروه معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ملاحظات

1

حمید عبدی آقاجری

کارشناس معماری و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

2

نازیلا زارع

کارشناس معماری

 

3

حبیب حقی فرد

دانشجوی کارشناس ارشد معماری

 

4

افسانه برجی

کارشناس ارشد معماری

 

5

نسرین پاگرد

کارشناس ارشد معماری

 

6

الناز حضرتی

کارشناس ارشد معماری

 

7

وحید ادیب

کارشناس معماری

 

8

امین شهامی پور

کارشناس معماری

 

 

گروه عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ملاحظات

1

بهرام صحیحی

کارشناس عمران - آب

 

2

قلی قلیپور

کارشناس عمران

 

3

منوچهر زرنشانی اصل

کارشناس عمران

 

4

هستی ابراهیم پور

کارشناس عمران

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

5

محمدرضا مبینی

کارشناس ارشد عمران

 
طراحی داخلی